Owl & donkey

Ornament

28 February 2010, 4.16 CET

Owl

Daniel Arsham

Donkey

Daniel Arsham

/via designboom